Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetové galerie art4you

provozované na serveru www.umeleckadila.cz.

1. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem internetové galerie art4you na serveru www.umeleckadila.cz a tudíž prodávajícím na ní nabízených uměleckých děl je obchodní společnost PRESS & BURG, s.r.o., Hrobákova 1633/1, 851 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 445 550, DIČ: 2021014226, IČDPH: SK2021014226, zastoupena konatelem Michalem Brezanym, zapsána Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I., Odd.: Sro, Vložka č.: 17170/B.
 2. Objednavatelem a kupujícím zboží ze serveru www.umeleckadila.cz může být jen fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba oprávněná uzavírat kupní smlouvy.
 3. Všechna díla prezentována na serveru www.umeleckadila.cz jsou originálními autorskými díly současných europských umělců, převážne ze Slovenska, Maďarska a České republiky, kteří smlovami splnomocnili galerii art4you na sprostředkování jejich prodeje.

2. Objednání díla

 1. Platné objednání vybraného díla je možné po vyplnění povinných údajů v objednávkovém formuláři. Po odeslání objednávky prodávajícímu je tato závázná a je považována za návrh kupní smlouvy. Vzápětí po odeslání objednávky obdrží objednavatel na svůj e-mail potvrzení, že objednávka je v systému prodávajícího registrována a v případe, že si objednavatel svolil spůsob platby za dílo formou bankovního převodu, jsou mu zaslána i potřebné údaje k realisování platby s upozorněním, že platbu lze realisovat až po dodatečné výzvě od prodávajícího k její úhradě. Převážná většina zde na prodej nabízených děl se totiž fysicky nenachází u prodávajícího, nýbrž u samotných jejich autorů, proto je objednavatel vyzván na zaplacení objednaného díla (v případe, že si objednavatel svolil spůsob platby za dílo formou bankovního převodu) až když prodávající ověří u autora jeho dostupnosti.
 2. Vyplněním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek, výši ceny objednaného zboží i dopravních nákladů.
 3. Smlouva je uzavřena potvrzením prodávajícího, že objednané dílo je dostupné a prodávající ho odeslal objednavateli.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku od kupujícího, který neodebral, či řádně nezaplatil závazně objednané zboží v minulosti.

3. Dodací a platební podmínky

 1. Po obdržení objednávky prodávající dohodne s autorem díla spůsob a čas převzetí díla a skoordinuje s kupujícím převzetí díla. Zboží bude dodáno na místo dodání dle objednávkového formuláře. Vlastnické právo přechází na kupujícího zaplacením sjednané ceny.
 2. Standardní doba dodání je 2 - 6 pracovních dní, závislých na dispozici díla. Výjimečně se může stát, že je doba dodání delší (kupříkladu dílo se nachází na výstavě, autor je odcestován, dílo je pouze na objednávku a podobně). Jakmile tato situace nastane, prodávající o ní bezodkledně informuje kupujícího a dohodne s ním další postup.
 3. Pokud kupující zásilku nepřevezme a ta bude vrácena zpět prodávajícímu, bude prodávající požadovat zaplacení všech přepravních nákladů od kupujícího.
 4. Prodávající může objednávku zrušit pouze v případě, že zboží již nelze dodat, nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. O této zkutečnosti bude kupujícího ihned informovat.
 5. Formu úhrady zboží si volí kupující sám při objednaní díla. Zaplacení kupní ceny je možné dvěma spůsoby - buď v hotovosti při převzetí zboží (dobírka) nebo převodem na účet prodávajícího, ale v tomto případě bude zboží vyexpedováno až po připsání prodejní ceny na účet prodávajícího. Možnost výběru spůsobu úhrady zboží neplatí pro zboží doručované do zemí mimo ČR a SR, kdy je nutné zaplatit celou kupní cenu včetně ceny dopravy bankovním převodem na účet prodávajícího ještě před expedicí zboží.
 6. Ceny za doručovací služby jsou kalkulovány pro objednání díl od jednoho autora a s dodáním pouze v rámci ČR nebo SR. Doručení díl a určení ceny za dopravu do států mimo ČR a SR bude realisováno až po individuální domluvě s kupujícím a zaplacení celé objednávky na účet.

4. Reklamace

 1. Kupující je povinnen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o zjištěných vadách do tří dnů od převzetí informovat prodávajícího a to e-mailem na adresu info@umeleckadila.cz. Je nutný popis a rozsah vady doložený fotodokumentací.
 2. Obzvlášť doporučujeme skontrolovat neporušenost balení při převzetí zásilky. V případě zjištění poškození přepravního balení ihned zkontrolujte dílo, sepište rozsah poškození, nafoťte a nechte podepsat dopravcem (nejlépe i nafoťte). O poškození zásilky při přepravě nás ihned informujte, abychom mohli s dopravcem operativně řešit vzniklou situaci.
 3. Reklamované zboží musí být vráceno do místa převádzky prodávajícího (Dunajská 6, 945 01 Komárno, Slovenská republika)  s označením čísla objednávky. Prodávající vyřídí uznanou reklamaci náhradním plněním, slevou nebo vrácením peněz dle obchodního zákoníku.
 4. Prodávající nezodpovídá za vady způsobené nesprávným použitím, skladováním, vnějšími událostmi a nesprávnou manipulací kupujícího, za škody vyplývající z provozu produktů a funkčních vlastností. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

5. Závěrečná ustanovení

 1. V zmysle zákoních ustanovení může kupující vrátit zboží bez udání důvodů do 14 dnů od jeho obdržení. V tom případě je povinen uhradit přepravní náklady.
 2. Účastníci se ve smyslu ustanovení § 262 odstavce 1, Obchodního zákoníku České republiky dohodli, že není-li obchodními podmínkami zde uvedenými výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.
 3. Výjimku z ustanovení bodu 2. tvoří případy, kdy je zboží doručováno na území Slovenské republiky. V těchto případech se sluvní vztah řídí ustanoveními Obchodního zákonníku Slovenské republiky.