Komisionárská zmluva

uzatvorená v zmysle ustanovení §577 a nasl. Obchodného zákonníka Slovenskej republiky

Článok 1.
ZMLUVNÉ STRANY

komitent (galerista):

Názov: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Číslo účtu (IBAN): 
e-mail:

komisionár (odberateľ):

Názov a adresa firmy: PRESS & BURG s.r.o.
Sídlo: Hrobákova 1633/1, 851 02 Bratislava, Slovenská republika
Prevádzka: Dunajská 6, 945 05 Komárno, Slovenská republika
Zastúpený: Michal Brezany, konateľ
IČO: 36445550
IČ DPH: SK2021014226
Bankové spojenie: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu - IBAN: SK3283300000005677756777
Telefón: +421 902 575 791
e-mail: info@umeleckadila.cz

Článok 2.
PREDMET ZMLUVY
 1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu za účelom zabezpečenia predaja umeleckých diel z tvorby umelcov, ktrorí poverili Galeristu predajom svojich diel alebo ktorých diela Galerista vlastní. V prvej fáze bude predaj realizovaný v českom jazyku na území Českej republiky prostredníctvom internetovej predajnej galérie Odberateľa na doméne www.umeleckadila.cz. V priebehu niekoľkých ďalších mesiacov budú diela ponúkané aj v slovenskej a anglickej jazykovej mutácii na samostatnej slovenskej a anglickej webovej doméne.
 2. Odberateľ sa zaväzuje pre Galeristu zabezpečovať predaj jeho výtvarných diel tretej strane.
 3. Galerista sám rozhodne, ktoré svoje diela ponúkne Odberateľovi do predaja prostredníctvom jeho internetovej galérie a stanoví si svoju galerijnú cenu za dielo. Fyzicky zostanú výtvarné diela v držbe Galeristu až do doby, pokiaľ ich Odberateľ neprevezme za účelom dodania kupujúcemu.
 4. Odberateľ bude prostredníctvom svojej internetovej galérie ponúkať diela za galerijnú cenu Galeristu navýšenú o províziu Odberateľa vo výške 25 percent.
 5. Práva a povinnosti z vád tovaru a záruky sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
Článok 3.
CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A SPÔSOB VYÚČTOVANIA
 1. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť Galeristovi galerijnú cenu za predané dielo v plnej výške, ktorú Galerista uviedol pri vložení diela na webovú stránku galérie.
 2. Odberateľ uhradí Galeristovi jeho galerijnú cenu prevodom na jeho účet v lehote do 20 dní od prebratia diela treťou stranou – kupujúcim. Táto lehota zohľadňuje zákonné právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy uzavretej prostredníctvom internetového predaja do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, ak kupujúci využije svoje právo odstúpiť od zmluvy, vráti Odberateľ Galeristovi dielo na svoje náklady. O vyššie uvedených skutočnostiach informuje Odberateľ Galeristu bez zbytočného odkladu.
 3. Prezentovanie predajných a iných diel ako aj ostatných materiálov (textových, obrazových, videí) o Galeristovi a umelcoch, ktorých diela predáva na webovej stránke internetovej galérie, je bezplatné.
Článok 4.
PRÁVA A POVINNOSTI ODBERATEĽA
 1. Galeristom vložené fotografie diel spolu s príslušnými informáciami sú automaticky zobrazované na webovej stránke internetovej galérie bezprostredne po nahratí.
 2. Popri prezentovaní diel Galeristu určených na predaj, umožní Odberateľ Galeristovi na webovej stránke galérie bezplatne publikovať v príslušných jazykoch aj ďalšie informácie o sebe, tvorbe umelcov, ktorých diela predáva, výstavách a podobne a to vo forme Galeristom dodaných textových, obrazových a video materiálov. Odberateľ neuverejní kontaktné informácie o Galeristovi ani odkaz na jeho webovú stránku a v prípade, že ich Galerista vloží, vyhradzuje si odberateľ ich vymazanie.
 3. Odberateľ si vyhradzuje právo pozastaviť zobrazovanie materiálov, ktoré by bolo v rozpore so zákonom, alebo by porušovalo zákonné práva iných osôb. Tiež si vyhradzuje právo pozastaviť zobrazovanie takého konkrétneho diela Galeristu, s ktorým je identické dielo vložené na webovú stránku galérie priamo umelcom – autorom diela - na základe samostatnej zmluvy, ktorú umelec uzavrel s Odberateľom. O týchto skutočnostiach Odberateľ bez zbytočného odkladu informuje Galeristu a požiada ho o vykonanie nápravy.
 4. V prípade, ak si dielo prostredníctvom internetovej galérie záväzne objedná tretia strana, Odberateľ bez zbytočného odkladu kontaktuje Galeristu s cieľom overiť dostupnosť diela a dohodnúť spôsob a termín prepravy diela. Po potvrdení Galeristu, že dielo je k dispozícii a pripravené na prepravu, vyzve Odberateľ budúceho kupujúceho na zaplatenie kúpnej ceny a dohodne s ním spôsob a termín doručenia diela, o čom následne informuje Galeristu.
 5. Prevzatie diela od Galeristu zabezpečuje spravidla Odberateľ prostredníctvom kuriérskej služby alebo osobne. Prevzatím diela prechádza na Odberateľa nebezpečenstvo škody na prevzatom diele, a to až do okamihu jeho predaja tretej osobe, prípadne do okamihu vrátenia Galeristovi, ak kupujúci využil svoje právo odstúpiť od zmluvy.
Článok 5.
PRÁVA A POVINNOSTI GALERISTU
 1. Galerista, ktorý chce využívať služby internetovej galérie Odberateľa, je povinný registrovať sa na webovej stránke galérie, vyplniť fakturačné údaje a potvrdiť svoj súhlas s komisonárskou zmluvou. Diela môže pridávať až po potvrdení tejto zmluvy. Rovnako môže pridávať ďalšie informácie o sebe, umelcoch, ktorých zastupuje, tvorbe, výstavách a pod. a to formou textových, obrazových a video materiálov.
 2. Pri vkladaní diel určených na predaj dbá Galerista na vloženie kvalitných fotografií diel a uvedie všetky príslušné informácie k dielam podľa Objednávateľom predvolených kritérií.
 3. Fyzicky zostanú diela u Galeristu až do doby ich predaja a prevzatia Odberateľom.
 4. Galerista dľa možnosti diela predávané prostredníctvom internetovej galérie rezervuje na tento účel u seba. V prípade, ak niektoré z týchto diel predá Galerista sám, vymaže dielo zo svojej ponuky alebo oznámi bez zbytočného odkladu túto skutočnosť Odberateľovi, aby mohol Odberateľ predané dielo vymazať z ponuky internetovej galérie. Galerista sa zaväzuje tomuto bodu zmluvy venovať maximálnu pozornosť a vážnosť.
 5. Galerista sa zaväzuje dielo, ktoré bolo záväzne rezervované pripraviť v dohodnutú dobu na prepravu a odovzdať ho prepravcovi, ktorého zabezpečí Odberateľ. Dielo zabalí tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu počas prepravy.
 6. Galerista vyvinie maximálnu snahu, aby dielo, ktoré bolo predané, nahradil novým a poslal oberateľovi ponuku iného diela na predaj.
 7. Galerista môže meniť výšku svojej galerijnej ceny len do doby, pokiaľ nie je dielo ešte rezervované treťou stranou. Od okamihu, kedy došlo k rezervácii diela, je výška galerijnej ceny záväzná vo výške, v akej ju naposledy Galerista stanovil pred okamihom rezervácie diela.
Článok 6.
PODMIENKY A PLATNOSŤ ZMLUVY
 1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.
 2. Odberateľ a Galerista môžu od zmluvy odstúpiť jednostranne okamžite v prípade, ak druhá zmluvná strana závažným spôsobom porušuje ustanovenia tejto zmluvy. Bez udania dôvodu môže Galerista odstúpiť od zmluvy s dvojmesačnou výpovednou lehotou a Odberateľ so šesťmesačnou výpovednou lehotou. Galerista nemôže odstúpiť od zmluvy ohľadom konkrétneho diela, pokiaľ už došlo k uzavretiu zmluvy s treťou stranou.
 3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom schválenia obidvomi stranami. Schválením sa rozumie aj potvrdenie súhlasu s obsahom zmluvy formou e-mailu alebo prostredníctvom webovej stránky. Analogické sa vzťahuje aj na prípadné budúce zmeny a doplnky zmluvy.
 4. Zmluvné strany si zmluvu pozorne prečítali, v plnom rozsahu jej porozumeli a súhlasia s jej obsahom.