Komisionárská zmluva

uzatvorená v zmysle ustanovení §577 a nasl. Obchodného zákonníka Slovenskej republiky

Článok 1.
ZMLUVNÉ STRANY

komitent (umelec):

Meno:
Dátum narodenia:
Adresa:
Číslo účtu (IBAN):
e-mail:

komisionár (odberateľ):

Názov a adresa firmy: PRESS & BURG s.r.o.
Sídlo: Hrobákova 1633/1, 851 02 Bratislava, Slovenská republika
Prevádzka: Dunajská 6, 945 05 Komárno, Slovenská republika
Zastúpený: Michal Brezany, konateľ
IČO: 36445550
IČ DPH: SK2021014226
Bankové spojenie: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu - IBAN: SK3283300000005677756777
Telefón: +421 902 575 791
e-mail: info@umeleckadila.cz

Článok 2.
PREDMET ZMLUVY
 1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu za účelom zabezpečenia predaja umeleckých diel z vlastnej autorskej tvorby umelca a to v prvej fáze v českom jazyku na území Českej republiky prostredníctvom internetovej predajnej galérie na doméne www.umeleckadila.cz. V priebehu niekoľkých ďalších mesiacov budú diela ponúkané aj v slovenskej a anglickej jazykovej mutácii na samostatnej slovenskej a anglickej webovej doméne.
 2. Odberateľ sa zaväzuje pre umelca zabezpečovať predaj jeho výtvarných diel tretej strane.
 3. Výtvarný umelec sám rozhodne, ktoré svoje diela ponúkne odberateľovi do predaja prostredníctvom jeho internetovej galérie a stanoví si autorský honorár za dielo. Fyzicky zostanú výtvarné diela u umelca až do doby, pokiaľ ich odberateľ neprevezme za účelom dodania kupujúcemu.
 4. Odberateľ bude prostredníctvom svojej internetovej galérie ponúkať diela za autorskú cenu navýšenú o províziu odberateľa vo výške 25 percent.
 5. Práva a povinnosti z vád tovaru a záruky sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
Článok 3.
CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A SPÔSOB VYÚČTOVANIA
 1. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť umelcovi autorský honorár za predané dielo v plnej výške, ktorú umelec uviedol pri vložení diela na webovú stránku galérie.
 2. Odberateľ uhradí umelcovi jeho autorský honorár prevodom na jeho účet v lehote do 20 dní od prebratia diela treťou stranou – kupujúcim. Táto lehota zohľadňuje zákonné právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy uzavretej prostredníctvom internetového predaja do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, ak kupujúci využije svoje právo odstúpiť od zmluvy, vráti odberateľ umelcovi dielo na svoje náklady. O vyššie uvedených skutočnostiach informuje odberateľ umelca bez zbytočného odkladu.
 3. Prezentovanie predajných a iných diel ako aj ostatných materiálov (textových, obrazových, videí) o umelcovi na webovej stránke internetovej galérie je bezplatné.
Článok 4.
PRÁVA A POVINNOSTI ODBERATEĽA
 1. Umelcom vložené fotografie diel spolu s príslušnými informáciami sú automaticky zobrazované na webovej stránke internetovej galérie bezprostredne po nahratí.
 2. Popri prezentovaní diel umelca určených na predaj umožní odberateľ umelcovi na webovej stránke galérie bezplatne publikovať v príslušných jazykoch aj ďalšie informácie o sebe, svojej tvorbe, výstavách a podobne a to vo forme umelcom dodaných textových, obrazových a video materiálov. Odberateľ neuverejní kontaktné informácie o umelcovi ani odkaz na jeho webovú stránku a v prípade, že ich umelec vloží, vyhradzuje si odberateľ ich vymazanie.
 3. Odberateľ si vyhradzuje právo pozastaviť zobrazovanie materiálov, ktoré by bolo v rozpore so zákonom, alebo by porušovalo zákonné práva iných osôb. O tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informuje umelca a požiada ho o vykonanie nápravy.
 4. V prípade, ak si dielo prostredníctvom internetovej galérie záväzne objedná tretia strana, objednávateľ bez zbytočného odkladu kontaktuje umelca s cieľom overiť dostupnosť diela a dohodnúť spôsob a termín prepravy diela. Po potvrdení umelca, že dielo je k dispozícii a pripravené na prepravu, vyzve odberateľ budúceho kupujúceho na zaplatenie kúpnej ceny a dohodne s ním spôsob a termín doručenia diela, o čom následne informuje umelca.
 5. Prevzatie diela od umelca zabezpečuje spravidla odberateľ prostredníctvom kuriérskej služby alebo osobne. Prevzatím diela prechádza na odberateľa nebezpečenstvo škody na prevzatom diele, a to až do okamihu jeho predaja tretej osobe, prípadne do okamihu vrátenia umelcovi ak kupujúci využil svoje právo odstúpiť od zmluvy.
 6. Umelec nehradí náklady prepravy diela.
Článok 5.
PRÁVA A POVINNOSTI UMELCA
 1. Umelec, ktorý chce využívať služby internetovej galérie odberateľa, je povinný registrovať sa na webovej stránke galérie, vyplniť fakturačné údaje a potvrdiť svoj súhlas s komisonárskou zmluvou. Diela môže pridávať až po potvrdení tejto zmluvy. Rovnako môže pridávať ďalšie informácie o sebe a svojej tvorbe, výstavách a pod. a to formou textových, obrazových a video materiálov.
 2. Pri vkladaní diel určených na predaj dbá umelec na vloženie kvalitných fotografií diel a uvedie všetky príslušné informácie k dielu podľa objednávateľom predvolených kritérií.
 3. Fyzicky zostanú diela u umelca až do doby ich predaja a prevzatia odberateľom.
 4. Umelec dľa možnosti diela predávané prostredníctvom internetovej galérie rezervuje na tento účel u seba. V prípade, ak niektoré z týchto diel predá umelec sám, oznámi bez zbytočného odkladu túto skutočnosť odberateľovi, aby mohol odberateľ predané dielo vymazať z ponuky internetovej galérie. Umelec sa zaväzuje tomuto bodu zmluvy venovať maximálnu pozornosť a vážnosť.
 5. Umelec sa zaväzuje dielo, ktoré bolo záväzne rezervované pripraviť v dohodnutú dobu na prepravu a odovzdať ho prepravcovi, ktorého zabezpečí odberateľ. Dielo zabalí tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu počas prepravy.
 6. Umelec vyvinie maximálnu snahu, aby dielo, ktoré bolo predané, nahradil novým a poslal oberateľovi ponuku iného diela na predaj.
 7. Umelec môže meniť výšku svojho autorského honoráru do doby, pokiaľ nie je dielo ešte rezervované treťou stranou. Od okamihu, kedy došlo k rezervácii diela, je výška autorského honoráru záväzná vo výške, v akej ju naposledy umelec stanovil pred okamiho rezervácie diela.
Článok 6.
PODMIENKY A PLATNOSŤ ZMLUVY
 1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.
 2. Odberateľ a umelec môžu od zmluvy odstúpiť jednostranne okamžite v prípade, ak druhá zmluvná strana závažným spôsobom porušuje ustanovenia tejto zmluvy. Bez udania dôvodu môže hociktorá zmluvná strana odstúpiť od zmluvy, pričom umelec tak môže učiniť s jednomesačnou výpovednou lehotou a odberateľ so šesťmesačnou výpovednou lehotou. Umelec nemôže odstúpiť od zmluvy ohľadom konkrétneho diela, pokiaľ už došlo k uzavretiu zmluvy s treťou stranou.
 3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom schválenia obidvomi stranami. Schválením sa rozumie aj potvrdenie súhlasu s obsahom zmluvy formou e-mailu alebo prostredníctvom webovej stránky. Analogické sa vzťahuje aj na prípadné budúce zmeny a doplnky zmluvy.
 4. Zmluvné strany si zmluvu pozorne prečítali, v plnom rozsahu jej porozumeli a súhlasia s jej obsahom.